A képzési formák – nappali, levelező, távoktatás – sajátosságai

A részidős képzésben a hallgatók a nappali, teljes idejű képzéshez képest kisebb kontaktóraszámban vesznek részt az oktatásban. Az elvégzendő munkamennyiség, tehát a tanulásra fordítandó idő tekintetében ugyanakkor nincs eltérés! Az hallgatói munkaórát kreditben szokás megadni. 1 kredit=30 óra munka, azaz 30 óra tanulás, olvasás, könyvtárba járás, órára járás. Ha egy 5 kredites tantárgyat végez el a hallgató, akkor ez 150 órát jelent. A teljesidős képzésben részt vevő hallgató általában 30 kontaktórát tölt együtt az oktatóval az iskolában az adott tantárgy keretében és 120 órát készül, olvas, könyvtárba jár, házi dolgozatot ír ezen a 30 „tantermi” órán felül.

A részidős képzésben a kontaktóraszám, azaz az oktatóval együtt töltött idő, alacsonyabb:

 • 30 helyett 9 kontaktóra/tantárgy.

 • Ebből a kilenc órából távoktatásos képzésben 6 óra/tantárgy Internetes formában, 3 óra pedig személyes konzultáció formájában kerül megtartásra.

Ez a 9 óra konzultáció, azaz, elsősorban a tananyag önálló elsajátítását segítő, személyes vagy online találkozás az oktatóval és a többi hallgatóval. A tananyag a Moodle rendszerben, illetve könyvtárakban és az Interneten érhető el. A konzultáció tehát irányítja a részidős hallgató önálló tanulását, és nem „közvetíti” a tananyagot, mint a nappalis képzésben.


A nappali képzés sajátosságai

A nappali tagozatos hallgató ideje nagy részét az iskolában tölti. Az oktatókkal, egy félévben, általában 300 órát dolgozik, ennek egy része órarendi óra, egy része a tematikus hetek (évközi szakmai gyakorlat) keretében különböző feladatok teljesítése. A 15 hetes szorgalmi időszakot követi a vizsgaidőszak, amelyben oktatás már nincs, a hallgató a vizsgáira önállóan készül.

Fontos és kötelező az órákon részt venni, mivel az oktatás épít a csoportmunkára és fejleszteni kívánja a hallgatók problémamegoldási képességeit is. Elsősorban érettségi után, első alkalommal felsőoktatásba kerülő fiatalok választják ezt a képzési formát, az általános kompetencia-fejlesztő tárgyaknak ebben a képzésben komoly szerepük van, éppúgy, mint egyéb szabadidős tevékenységeknek is (sport, kultúra pl.).

A tananyag elsajátítása és a kompetenciafejlesztés jelentős része a tanórán, személyes jelenlétet igényelve történik meg. Fontos tehát az órai aktivitás, illetve a tematikus heteken a minél intenzívebb részvétel.

GYAKORI KÉRDÉSEK

 • Előzetes tanulmányaimat, munkatapasztalataimat szeretném elismertetni. Van erre lehetőség?

 • Nappali tagozaton ugyan nem jellemző, de igen, van rá mód: a félév elején kell kérvényezni. Előzetes tanulmányait igazolni kell, munkatapasztalatainak dokumentációját be kell nyújtania. (Ez utóbbi a hatályos jogszabályok limitálják, maximum 30 kredit fogadható el igazolt munkatapasztalatok esetén.)

 • Mi történik, ha valami miatt nem tudok részt venni az órán?

 • Jelezze az oktatónak, ugyanakkor az előírások szerint összesen három alkalommal megengedett a hiányzás a félévben egy adott tantárgy tekintetében. Ezt meghaladó hiányzás esetén meg kell ismételnie a tárgyat. Félévet ugyanakkor nem kell ismételnie, nem „bukik” le tehát egy évet.

 • Vehetek-e fel több tárgyat, mint amit a mintatantervem előír?

 • Elvileg igen (összesen 18 kredit értékben az alapképzési szakokon), ugyanakkor az ily módon pluszban felvett tantárgy óráinak időpontjai ütközhetnek a kötelező óráival!

 • Látogathatom- e én is az órát az interneten, mint a távoktatásos hallgatók?

 • Csak nagyon különleges esetben, vagy egyéni elbírálás szerint. (Pl. két szakot is végez a KJF-en, vagy keresztfélévben kezdett és az első féléves tárgyait részidős képzésben végzi. Egyéni elbírálás: élethelyzetből adódóan – pl. gyermeke született és távoktatásos konzultációkat választana, de maradna nappalis képzési formában).


A levelező képzési forma sajátosságai:

A levelező képzési formában a hallgató az online tananyagot nagyrészt önállóan sajátítja el.

A levelező tagozatos hallgató általában egy napot tölt hetente az iskolában. Az oktatókkal egy 15 hetes félévben általában 90 órát dolgozik. A 15 hetes szorgalmi időszakot követi a vizsgaidőszak, amelyben oktatás már nincs, a hallgató a vizsgáira önállóan készül.

Az órarendben minden egyes tantárgyhoz 9 óra személyes konzultáció kapcsolódik. Elsősorban szombaton van konzultáció, olykor pénteken is. A konzultációkon a részvétel nem kötelező, de az oktatónak meg kell tudni állapítani, hogy az adott hallgató elsajátította-e a tantárgyleírásban megjelölt kompetenciákat. Amennyiben erre nincs módja, mert nem volt elég idő a hallgató kompetenciáinak felmérésére (pl. órán alig szerepelt a hallgató, mert hiányzott), akkor nem tudja érvényes jeggyel értékelni a félévet. Ezért tehát fontos, hogy lehetőleg a 9 óra órarendi óra/tárgy minél nagyobb részét használja ki a levelezős hallgató. Különösen igaz ez a számonkérések időpontjaira (dolgozatírás, szóbeli beszámoló, prezentáció)

GYAKORI KÉRDÉSEK

 • Előzetes tanulmányaimat, munkatapasztalataimat szeretném elismertetni. Van erre lehetőség?

 • Igen, a félév elején kell kérvényezni, van rá lehetőség. Előzetes tanulmányit igazolni kell, munkatapasztalatainak dokumentációját be kell nyújtania. (Ez utóbbit a hatályos jogszabályok limitálják, maximum 30 kredit fogadható el igazolt munkatapasztalatok esetén.)

 • Mi történik, ha pl. egy pénteki konzultáción munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni?

 • Jelezze az oktatónak, ő meg fogja adni a teendőket, biztosan lesz megoldás.

 • Vehetek-e fel több tárgyat, mint amit a mintatantervem előír?

 • Elvileg igen (összesen 18 kredit értékben az alapképzési szakokon), ugyanakkor az ily módom pluszban felvett tantárgy konzultációs időpontjai ütközhetnek a kötelező óráival!

 • Látogathatom-e én is az órát az Interneten, mint a távoktatásos hallgatók?

 • Az oktató beleegyezése szükséges, ugyanis a levelező képzés, amelyet választott jelentkezésekor, személyes jelenlétet igényel a konzultációkon. Ugyanakkor előállhat olyan élethelyzet, amikor az online óralátogatás levelezős hallgató esetében is támogatható. (Pl. más módon nem tudná látogatni a konzultációt, mert otthon kellett maradnia.)


A távoktatási képzési forma sajátosságai

A távoktatási képzési formában a hallgató az online tananyagot messzemenően önállóan sajátítja el.

A távoktatásos hallgató minimális időt tölt személyesen az iskolában egy félévben. (általában 2 nap plusz vizsgák)

Az oktatókkal egy félévben 60 órát tud konzultálni online, 30 órát pedig a félév végén személyesen, a félév végét záró konzultációs napokon. A 15 hetes szorgalmi időszakot követi a vizsgaidőszak, amelyben konzultáció már nincs, a hallgató a vizsgáira önállóan készül. A vizsgáit általában egy-egy napra koncentrálva teheti le.

A tanagyag, a feladatok a Moodle rendszerben érhetők el. Ezen túl lehetőséget biztosítunk az oktatókkal az online kapcsolattartásra is: az órarendben minden egyes tantárgyhoz 6 óra Skype for Business konzultáció kapcsolódik, amelybe a hallgatók az Interneten keresztül csatlakozhatnak be saját számítógépük, laptopjuk, tabletjük, mobiltelefonjuk segítségével. Elsősorban szombaton van ilyen konzultáció, olykor pénteken is. A félév utolsó három hetében intenzív konzultációs napok adnak lehetőséget a hallgató számára személyes konzultációra az oktatókkal. Itt kerül sor a gyakorlati tárgyak esetén a számonkérésekre is. Ez a félévet záró konzultációs blokk is látogatható online, a személyes jelenlét csak személyes számonkérés esetében szükséges.

Az online konzultációkon a részvétel nem kötelező, azok voltaképpen a Moodle-tananyag elsajátítását segítik. Ugyanakkor az oktatónak meg kell tudni állapítani, hogy az adott hallgató elsajátította-e a tantárgyleírásban megjelölt kompetenciákat. ez legtöbbször beadandó dolgozatok, prezentációk, esetleg Skype-os feleletek formájában történik, illetve a személyes jelenlétet igénylő számokérés esetén a félév végi konzultációs napok valamelyikén kell csak megjelennie. Fontos, hogy ha élethelyzete, munkája engedi, lehetőleg a Skype-os órarendi online konzultáció és a kapcsolódó félév végi konzultáció minél nagyobb részét használja ki a távoktatásos hallgató is. Általában 2 személyes alkalom/félév elég szokott lenni a tanegységek sikeres teljesítésére, mivel oktatóink személyre szabottan is figyelembe veszik a hallgatók élethelyzetét.

GYAKORI KÉRDÉSEK

 • Előzetes tanulmányaimat, munkatapasztalataimat szeretném elismertetni. Van erre lehetőség?

 • Igen, a félév elején kell kérvényezni, van rá lehetőség. Előzetes tanulmányit igazolni kell, munkatapasztalatainak dokumentációját be kell nyújtania. (Ez utóbbi a hatályos jogszabályok limitálják, maximum 30 kredit fogadható el igazolt munkatapasztalatok esetén.)

 • Mi történik, ha pl. egy órarend szerinti internetes konzultáción munkahelyi/családi elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni?

 • Az ön feladata elsősorban a Moodle-ban található elektronikus tananyag elsajátítása és a feltöltött feladatok teljesítése. Az internetes konzultációk csupán kiegészítik az Ön munkáját. Látogatásuk ajánlott, de általában nélkülük is elvégezhető az anyag. Ha elakad valahol, az oktatóhoz a tantárgyi fórumban is fordulhat problémájával, szívesen segít.

 • Vehetek-e fel több tárgyat, mint amit a mintatantervem előír?

 • Elvileg igen (összesen 18 kredit értékben az alapképzési szakokon), ugyanakkor az ily módom pluszban felvett tantárgy konzultációs időpontjai ütközhetnek kötelező óráival!

 • Látogathatom- e én is az órát személyesen, mint a távoktatásos hallgatók?

 • Az oktató beleegyezése szükséges, ugyanis a távoktatási képzési forma, amelyet választott jelentkezésekor, elsősorban online jelenlétet igényel. Ugyanakkor előállhat olyan élethelyzet, amikor a személyes óralátogatás távoktatásos hallgató esetében is támogatható és megvalósítható (Pl. közelbe költözött, munkahelyi elfoglaltsága lehetővé teszi, személyes számonkérés az órán stb.)


Last modified: Monday, 30 September 2019, 8:56 PM