Turizmus gazdaságtana fogalomtár


Turizmus gazdaságtana fogalomtár
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

"

"fridzsiderszocializmus"

A szocialista társadalmak fejlődésének egyik szakasza, amelyben a nemzeti jövedelem növekedése már lehetővé teszi a lakosság életszínvonalának növelését, életminőségének javítását. Ekkor indul be a háztartási gépek, olcsó népautók tömeggyártása. Mivel ez a korszak a háztartási hűtőgépek tömeges elterjedésével kezdődött, a nyugati újságírás a "fridzsiderszocializmus" gúnynevet akasztotta rá. Később a szakirodalom is átvette.

"zöldmezős beruházás"

Olyan beruházás, amelynek helyét teljesen közművesítetlen területen jelölik ki. A munkálatok megkezdésének előfeltétele az alapvető infrastruktúra (út, víz, villanyáram, gáz, telefonkábel) kiépítése.

A

aktív forgalom

beutazó forgalom

all inclusive

Csomagtúrák jelzőjeként használják a turizmusban. Olyan csomagtúra, amelyben a szokásos alapszolgáltatások mellett (oda-vissza utazás, szállás, étkezés stb.) mellett minden egyéb szolgáltatás (programok, belépőjegyek, eszközhasználat, ital, cigaretta stb.) benn foglaltatik a csomag árában.

Á

állandó költség

Olyan költség, amely nem változik a kibocsátás mértékétől függően - akár több, akár kevesebb utas utazik például egy vonaton, a mozdonyvezető munkabére rövid távon állandó.

A

amortizáció

értékcsökkenés

Á

árrugalmasság

A kereslet %-os változásának mértéke az ár 1%-os változása következtében. Az árrugalmasság magas, ha 1%-os árváltozás következtében a kereslet több mint 1%-al változik. Az árrugalmasság alacsony, ha 1%-os árváltozás következtében a kereslet kevesebb mint 1%-al változik.

A

attrakció

lásd vonzerő

autentikus

Eredeti. Valamely művészet vagy népi hagyomány eredeti szabályainak, motívumkincsének, forgatókönyvének megfelelő.

B

bruttó hazai termék

A magyar és külföldi tulajdonú vállalatok által belföldön megtermelt, végső felhasználásra szánt javak összessége.

bruttó nemzeti termék

A magyar tulajdonú vállalatok által belföldön és külföldön megtermelt, végső felhasználásra szánt javak összessége.

bruttó utazási hajlandóság

Adott idő alatt megtett összes turistaút száma egy ország lakosságának számához viszonyítva (%-ban kifejezve).

D

dekonjunktúra

gazdasági visszaesés, recesszió

desztináció

Földrajzi célterület (település, régió vagy ország), amely rendelkezik mindazon turisztikai szolgáltatásokkal, amelyek a turisták igényeinek kielégítéséhez szükségesek.

deviáns

(latin) a társadalom írott és íratlan törvényeitől, normáitól, hagyományaitól eltérő (A latin deviancia szóból ered, jelentése: eltérés, elhajlás.)

diszkrecionális jövedelem

A jövedelemnek az a része, amely a kötelezően kifizetendő kiadások (például alapélelmiszer, rezsi) után megmarad, és amely szabadon, bármire elkölthető. Mivel a turizmusban való részvétel nem létszükséglet, a turista diszkrecionális jövedelme határozza meg utazási lehetőségeit.

diverzifikáló


diverzifikált

összetett, sokszínű, változatos

diverzitás

sokszínűség, változatosság, összetettség

duty free

vámmentes vagy alacsonyabb vám- és/vagy hozzáadottérték-adót tartalmazó árú termékeket árusító üzlet

E

eklektikus

különböző korok és stílusok jegyeit vegyesen alkalmazó; műfajok keveredésére alapuló

elsődleges turisztikai munkahelyek

Közvetlen kapcsolatban állnak a turizmussal, vagyis ahol a turizmus megjelenik, ott e munkahelyek is megjelennek.

eutrofizáció

Tápanyag-feldúsulás élővizekben. Általában nagy mennyiségű szerves anyag pótlólagos bevitele nyomán jelentkezik. Hatására a növényzet (beleértve az algákat is) óriási mértékű szaporodásnak indul, elburjánzik. Gyakori kísérőjelensége a vízvirágzás (lásd ott). Az erősen eutróf víz fürdésre, vízisportokra akár teljesen alkalmatlanná is válhat.

F

fenntartható fejlődés

Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció lehetőségét saját szükségleteinek kielégítésére. A fenntartható fejlődésnek három, egymással szorosan összefüggő pillére van. Ezek a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság. A fogalom tartalmilag mindhárom pillér együttes, kölcsönhatásukra kiterjedő értelmezését feltételezi.

fizetési mérleg

A fizetési mérleg tartalmazza az ország összes, külfölddel folytatott reál- és pénzügyi tranzakcióit.

fluktuáció

Ingadozás

foglalkoztatási multiplikátor

Annak a mérőszáma, hogy egy egységnyi pótlólagos turisztikai költés hány új munkahelyet generál. Általában 1000 egységnyi költésre adják meg, még így is eléggé kicsi törtszám.

fogyasztói szegmens

Azonos vagy nagyon hasonló jellemzőkkel, igényekkel rendelkező fogyasztók összessége.

G

GDP


GNP


Gross Domestic Product


Gross National Product


Gross Output


H

heterogén

eltérő, különnemű, sokféle

heterogenitás


homogén

egynemű, egyforma

homogenitás

lásd homogén

I

IMF

International Monetary Fund – Nemzetközi Valutaalap

incentív

Ösztönző – a turizmusban a szakmai teljesítményt jutalmazó, gyakran csapatépítő célú, magas minőségű, gyakran egzotikus helyre irányuló vállalati jutalomutazás.

interdependencia

kölcsönös függőség

J

Janus-arc

A kettősség, kétarcúság jelképe. Janus a római mitológiában a kapuk istene, aki más arcot mutat a kapun belépők, és mást a kapun kilépők számára.

jövedelemrugalmasság

A kereslet %-os változásának mértéke a turista jövedelmének 1%-os változása következtében. A jövedelemrugalmasság magas, ha 1%-os jövedelemváltozás következtében a kereslet több mint 1%-al változik. A jövedelemrugalmasság alacsony, ha 1%-os jövedelemváltozás következtében a kereslet kevesebb mint 1%-al változik.

K

kerozin

Kőolajszármazék, a petróleumhoz hasonló, de annál kevésbé illékony szénhidrogén. A sugárhajtóműves repülőgépek tipikus üzemanyaga.

komplex termék

A turista által igényelt szolgáltatások és a desztináció társadalmi-kulturális, természeti, gazdasági, politikai adottságainak összessége.

kvalitatív

nem számszerűsíthető, minőségi

kvantitatív

számszerűsített, számokkal kifejezhető

M

másodlagos turisztikai munkahelyek

A turizmustól függetlenül is léteznek, de ha a turizmus megjelenik és fejlődik, ezen munkahelyek száma nőni kezd.

MICE

Meetings, Incentive, Conference, Exhibition – találkozók, incentív, konferencia, kiállítás – a hivatásturizmus főbb típusainak összefoglaló elnevezése.

motiváció

Belső hiányérzet, kielégítetlen szükséglet, amely cselekvésre ösztönzi az egyént. A turizmus szektor célja, hogy meggyőzze a fogyasztót arról, hogy hiányérzetét leginkább utazással képes megszüntetni. Az alapvető turisztikai motiváció a változatosságigény.

multiplikáció

(latin eredetű szó) Jelentése: megsokszorozódás, tovagyűrűző hatás. A gazdaság egy adott szektorában vagy alszektorában elköltött pénz továbbáramlik más szektorokba vagy alszektorokba, és eközben - optimális esetben - újabb profitokat termel.

multiplikátor

Annak a mérőszáma, hogy a turizmusszektorban történő pótlólagos pénzköltés mekkora mértékű hatást vált ki a gazdaság más szektoraiban, illetve a gazdaság egészében.

N

nettó utazási hajlandóság

Egy terület lakosságának az a része %-ban kifejezve, akik adott időszakban legalább egy utat tettek.

O

output

kibocsátás, termék

P

passzív forgalom

kiutazó forgalom

piaci szegmens


prémium árképzés

A legmagasabb ár alkalmazása, amelyet a fogyasztó még hajlandó megfizetni. Csak erős monopolhelyzetben vagy nagymértékű, hirtelen keresletnövekedés esetén használják.

R

rezidens

egy adott ország vagy terület állandó lakosa

S

SARS

2002−2003-ban főként Ázsiában pusztító járvány (Severe Acute Respiratory Syndrome – súlyos, heveny légzőszervi tünetegyüttes).

szegmens


szezonalitás

A kereslet éves viszonylatban jelentkező időbeni ingadozása, amelyet egyrészt klimatikus jellemzők, másrészt pedig társadalmi tényezők (például mikor adják ki egy országban az iskolai szüneteket, milyen ünnepek és munkaszüneti napok léteznek, mikor "szokás" szabadságra menni, stb.) magyaráznak.

szociokulturális hatások

A társadalom tradicionális kultúráját, értékrendjét, szokásrendszerét érintő hatások. Jöhetnek egy külső kultúrából, de a társadalmon belüli változások is eredményezhetik. Hátterükben gyakran gazdasági hatások is állhatnak.

szocioökonómiai hatások

Közvetlenül a gazdasági impulzusok által létrehozott társadalmi változások, amelyek az emberek megélhetésén, anyagi kultúrájuk, hatalmi helyzetük változásain keresztül hatnak a társadalomra.

sztenderdizálás

szabványosítás

szubszaharai

a Szaharától délre fekvő

T

teljes kibocsátás

Gross Output. Az adott gazdaságban egy év alatt létrehozott anyagi javak és szolgáltatások értéke. Tartalmazza minden gazdálkodó szervezet évi összes kibocsátását, függetlenül attól, hogy további feldolgozásra vagy végső felhasználásra szánt javakról van-e szó.

tercier szektor

Szolgáltatószféra, a gazdaság harmadik szektora. (A primer szektor a bányászat és a mezőgazdaság, a szekunder pedig a feldolgozóipar.)

territoriális prekoncepció

egy adott területtel kapcsolatos előzetes elképzelések, várakozások

tranzakciós költségek

Valuták átváltásáért fizetendő, általában az átváltani kívánt összeg néhány %-át kitevő jutalék, amely a bankot illeti. Már az ókori pénzváltók is alkalmazták. Ugyancsak tranzakciós költség a devizák átutalásáért a banknak fizetendő díj.

turisztikai infrastruktúra

A helyi lakosság és a turisták által közösen használt létesítmények összessége, amelyek a szabadidős és a hivatásturizmusban megjelenő tevékenységek végzését teszik lehetővé.

turisztikai jövedelmi multiplikátor

A multiplikáció mérőszáma, azt mutatja meg, hogy az egységnyi pótlólagos turisztikai költés a gazdaságban mekkora összjövedelmet generál.

turisztikai szuprastruktúra

Az adott desztináció teljes szálláshely- és vendéglátóipari kínálata, valamint az ezen felül álló, a turista által igénybe vett szolgáltatások összessége.

turizmus gazdasági hatásai

A küldő és a fogadó területek gazdaságának jellemzőiben, gazdasági struktúrájában a turizmus fejlődése következtében végbemenő változások.

U

UL-repülőgép

Ultrakönnyű (ultra light) repülőgép, önsúlya 500kg alatt van. Önálló kategória a sportgépek között, általában csak kétszemélyes.

urbanizáció

Az urbanizáció a városfejlődés összetevőit komplex módon értelmező fogalom. Egyrészt mennyiségi változást jelöl, vagyis a városi rangú települések számának növekedését, illetve új városrészek kialakulását jelzi. Ebben az értelemben városodásról beszélhetünk. Másrészt minőségi változást jelent, vagyis a városi funkciók, normák, életmód terjedését feltételezi. Ebben az értelemben városiasodásról beszélhetünk.

utazási hajlandóság


Ü

üvegházhatás

A levegőben jelenlevő szén-dioxid gáz okozza. A CO2 fékezi a földfelszín hősugárzásának kijutását a világűrbe, ezért a légkör felmelegszik. Ha a légkör CO2-tartalma növekszik, nő a légkör felmelegedése is. Ez a világméretű klímaváltozás, az ún. globális felmelegedés egyik valószínű oka.

V

változó költség

Olyan költség, amely a kibocsátás mértékétől függően változik - ha például kevesebb utas utazik egy repülőgépen, kevesebb adag ételt kell felszolgálni, az ellátás költségei tehát a kereslet függvényében változnak.

VFR

Visiting Friends and Relatives – rokonok és barátok meglátogatása

vízvirágzás

A túlszaporodott zöld-, kék-, vagy vörös algák hatására a víz színessé válik. A bőrre általában nem ártalmas, de gusztustalan, ezért a fürdőzők otthagyják az ilyen természetes vizeket. Gondozatlan fürdőmedencékben is előfordulhat, főleg a zöldalgák tömeges megjelenése.

volumen

mennyiség, mérték

vonzerő

Minden olyan természeti és ember alkotta erőforrás, amely a turistát arra ösztönzi, hogy egy bizonyos desztinációba utazzon, és/vagy a felkeresett desztinációban hosszabb ideig tartózkodjon.

W

WTO

World Tourism Organization - Turizmus Világszervezet

WTTC

World Travel and Tourism Council – Utazási és Turisztikai Világtanács


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL